Tjänster


Värdering

Värderingsmännen J & P AB har värderingsman generellt auktoriserad av Samfundet För Fastighetsekonomi. Vi utför värderingar av alla typer av fastigheter. Redovisningen kan anpassas efter kundens önskemål


Fastighetsekonomiska tvistemål

Tvångsinlösen av mark sker vanligen enligt reglerna i expropriationslagen eller plan- och bygglagen. Vi har lång erfarenhet av sådana ärenden och biträder olika parter i förhandlingar och inför domstol.

Marknadsanalys och marknadsinformation

Värderingsmännen J & P AB bistår såväl små som stora aktörer på fastighetsmarknaden med fortlöpande marknadsinformation och skräddarsydda marknadsanalyser.